+ Konu Cevaplama Paneli
1 den 2´e kadar. Toplam 2 mesaj bulundu
 1. #1

  Kapıcı Yönetmeliği

  Mevzuat Listesi
  Resmi Gazete
  Tarih: 03 Mart 2004
  Sayı: 25391
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :
  Konut Kapıcıları Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

  Konut Kapıcısı : Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi,

  İşveren: Konutun maliki veya ortaklarını,

  Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi,

  İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü,ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Yetki, Görev ve Sorumluluklar

  Yöneticinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

  Madde 4 — Konut yöneticisi, İş Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.

  Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve fesh etmek,

  b) Merkezi ısıtmalı kaloriferli konutlarda kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak, belgesi olanı işe almak,

  c) Kapıcının işe girişinde, sağlık raporunu istemek, uygun olanı işe başlatmak ve yılda bir sağlık kontrolünü yaptırmak,

  d) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmesinden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek, sigorta primlerini zamanında yatırmak,

  e) Konut tesisatının kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi yazılı olarak kapıcıya vermek ve özelliklerine uygun olarak bakımının yapılmasını sağlamak,

  f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,

  g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konut sakinlerinin bilgisine sunmak ve bu belgeyi ilgililerin görebileceği konutun girişinde bir yere asmak,

  h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak.

  Kapıcının Görev ve Sorumlulukları

  Madde 5 — Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:

  a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

  b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

  c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

  d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

  e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

  f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

  g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

  h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İş Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları

  İş Sözleşmesi

  Madde 6 — Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde;

  İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.

  Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi

  Madde 7 — Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.

  Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.

  Ücret Ödemesi

  Madde 8 — Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.

  Hafta Tatili

  Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.

  Genel Tatil ve Ücreti

  Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.

  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

  Yıllık Ücretli İzin

  Madde l1 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
  Geçici Kapıcı

  Madde 12 — Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.
  Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Kapıcı Konutu

  Kapıcı Konutu ve Tahliyesi

  Madde l3 — Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.

  Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.

  Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.

  Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.

  Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Yürürlüğe İlişkin Hükümler

  Yürürlük

  Madde l4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 2. # ADS
  İlginizi Çekebilir
  Üyelik tarihi
  Daima
  Mesajlar
  Çok:)
   

 3. #2

  Kaloriferci/kapıcı sözleşmesi

  Örnek Kapıcı sözleşmesi

  KALORİFERCİ/KAPICI SÖZLEŞMESİ


  KAPICI SÖZLEŞMESİ
  1-İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri /EK Listede verilmiştir.
  2-YÖNETİCİ : Kat malikleri adına Y. Ö...
  3-İŞYERİ : KAYNARCA TOPLU KONUTLARI
  4-ADRESİ :..... A/1 Blok. .... köyü/..../Z.....
  5-KAPICI:Adı ve soyadı : B... Ö...;Doğum tarihi:01,11,1979;Baba adı:K..;Adresi :.... toplu konutları A/1 Blok kaloriferci dairesi.
  6-YAPILACAK İŞ : Kapıcı; kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak,çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak,bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
  7-İŞE BASLAMA TARİHİ :19,12,2008
  8-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :1 yıl(Bir yıl dır.)
  9-ÜCRET:Asgari ücrettir.
  10-ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Her ayın 05’ine kadar ödenir.
  11-KAPICI KONUTU : Kapıcı; kapıcı dairesinde kira ödemeden oturacaktır.
  12-KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.Kat Malikleri Kurulu kararı ile bu giderler ne şekilde ödeneceği/ödenmeyeceği kararı değiştirilebilir.
  13-ÇALISMA SAATLERI :
  Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.
  Yaz Aylarında : 07.30 - 10.30 (3 saat çalışma);10.30 - 14.00 (Ara dinlenmesi);14.00 - 15.30 (1,5 saat çalışma);15.30 - 17.00 (Ara dinlenmesi);17.00 - 20.00 (3 saat çalışma)
  Kış Aylarında: 06.00 - 10.00 (4 Saat çalışma);10.00 - 11.30 (Ara dinlenmesi);11.30 - 12.30 (1 saat çalışma);12.30 - 17.00 (Ara dinlenmesi);17.00 - 19.00 (2 saat çalışma);19.00 - 22.30 (Ara dinlenmesi);22.30 - 23.00 (0,5 saat çalışma)
  Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat Malikleri Kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.
  14-HAFTA TATİLİ:Kapıcı SALI günü hafta tatilini kullanır.
  15-GENEL TATİL:Kapıcı genel tatillerde çalışır, ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.
  16-YILLIK İZİN:Kapıcı,1475 sayılı İş Kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.
  17-DENEME SÜRESI : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır.
  18-ÖZEL SARTLAR : Kapıcının hafta tatili,yıllık izni,mazeret izni gibi hususlarla;raporlu ve yıllık izinli,mazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmeti;dışarıdan geçici isçi temin edilerek veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona gördürüleceği gibi başkaca yöntemlerin kullanılmasında yönetim kurulu başkanı veya başkanın olmaması durumunda üyelerin kararı ile belirlenir.

  a) Kapıcılık ve kalorifercilik hizmeti Yönetici tarafından hazırlanan "Apartman Yönetmelik

  ve Kapıcı Hizmet Yönetmeliği " hükümlerine göre yapılacaktır.
  b) Kapıcıya, bir kapıcı dairesi tahsis edilmiş olup, orada ikamet edecektir. Bu daire için kendisinden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ancak yöneticinin/yönetim kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde daire kullanılacaktır.
  c) Kapıcı bütün mesaisini bu sözleşme ve ekindeki Yönetmeliklerde belirtilen işlere verecek; başka blok veya villalarda veya benzerlerinde çalışmayacaktır.
  d) Kapıcı sözleşmede ve yönetmelik de belirtilen işler dışında kalan özel hizmetler de rızası olmadan çalıştırılamaz.
  e) Kapıcının oturduğu eve ait dairenin 150 kw' ya kadar elektrik ücreti, 15 tona kadar su ücreti ( Aylık ) ve kalorifer ısıtma ücreti alınmayacaktır. Belirlenen miktarın üstünde gelen elektrik ve su tüketim bedelleri ücretinden kesilir.Bu karar lüzumu halinde yönetim kurlunun alacağı bir karar ile değiştirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.
  19-KAPICININ İŞİNE SON VERME :
  Kapıcı, izinsiz olarak görevini özel amaçları için terkeder, işlerini aksatır veya yavaşlatırsa, Yönetmelikte sayılan hizmetleri görmede lakayt davranırsa bir defaya mahsus olmak üzere sözlü uyarılır. Aynı halin devamı veya tekerrürü halinde önce yazılı ihtar verilir. Üçüncü defa aynı durum tekerrür ettiği taktirde bir yevmiyesi kesilir. Gene de bu durum devam ederse gerekli kanuni işlem yapılarak iş akdi feshedilir.

  İş akdinin feshinde 4857 sayılı İş Kanununun geçerli maddeleri uygulanır. Her iki taraf da yazılı ihbar sürelerine riayet eder.

  20-SÖZLEŞME TARİHİ:İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

  21-KAPICI DAİRESİNİN BOŞALTILMASI :
  Kapıcı, ikametine tahsis edilen " kapıcı dairesi " ni sözleşmenin feshi veya sona ermesi halinde 15 gün içinde boşaltıp yöneticiye teslim edecektir.

  01/01/2009 tarihinde düzenlenen bu sözleşme 21 maddedir. Bu sözleşme ve ekindeki "Apartman Yönetmeliği" ve " Kapıcı Hizmet Yönetmeliği" taraflarca madde madde okunup anlaşmaya varıldıktan sonra imzalanmıştır.

  01.01,2009 tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.

  Eki: Apartman bağımsız daire malikleri /EK Liste

  KAPICI/KALORİFERCİ YÖNETİCİ
  B. Ö.... Y.Ö.......

Benzer Konular

 1. DHMİ Görevde yükselme yönetmeliği değişti
  YukseLL Tarafından DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 28-09-2010, 09:34 PM
 2. Kabin memuru terfi yönetmeliği
  YukseLL Tarafından Pilotlar,Kabin memurları Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 27-12-2009, 07:13 AM
 3. Havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği
  YukseLL Tarafından Yer Hizmetleri Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 13-07-2008, 10:10 PM
 4. 2007 Oto Drag Yönetmeliği
  YukseLL Tarafından Motor Sporları Forumu Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 20-07-2007, 06:50 PM
 5. Av Turizmi Yönetmeliği
  YukseLL Tarafından Av Turizmi Foruma
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 18-07-2007, 11:07 PM

Yetkileriniz

 • Yeni konuları düzenleyemezsiniz
 • Yanıt verebilirsiniz
 • Eklentileridüzenleyemezsiniz
 • Mesaj değiştiremezsiniz
 •