YÜKSEK PLANLAMA KURULU
Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği sayıda Bakanlar ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından meydana gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakan tarafından belirlenen Devlet Bakanlarından biri başkanlık eder.

Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan tarafından diğer Bakanlar ve Kamu görevlileri de çağrılabilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yürütülür.


Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır:

1) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek,

2) Ülkenin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak,

3) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararları almak,

4) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,

5) Toplu Konut İdaresi ve Toplu Konut Fonu Bütçesini onaylamak,

6) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek.Yüksek Planlama Kurulu Başkan ve Üyeleri
(60. Hükümet)

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başkan
Başbakan

Ali BABACAN
Üye
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Cevdet YILMAZ
Üye
Devlet Bakanı

Mehmet ŞİMŞEK
Üye
Maliye Bakanı

Mustafa DEMİR
Üye
Bayındırlık ve İskan Bakanı

Binali YILDIRIM
Üye
Ulaştırma Bakanı

Nihat ERGÜN
Üye
Sanayi ve Ticaret Bakanı

Taner YILDIZ
Üye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kemal MADENOĞLU
Üye
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı